Zakonodaja na področju športa


V Sloveniji so temeljni pravni akti, ki veljajo na področju športa Zakon o športu (ZSpo), Nacionalni program športa v R Sloveniji in Zakon o društvih. Prvi je sestavljen iz 15 poglavij (splošne določbe, nacionalni program športa, letni program športa, strokovni svet, športni objekti, javni zavod za šport, strokovni delavec v športu, zasebno delo v športu, športniki in vrhunski športniki, zdravstveno varstvo športnikov, športne prireditve, inšpekcija v športu, informatika v športu, kazenske določbe in prehodne in končne določbe). Ta ureja predvsem uresničevanje javnega interesa v športu, status javnih športnih objektov, položaj strokovnih delavcev in športnikov, športne prireditve, itn .

Nacionalni program športa določa zlasti izhodišča in usmeritve športa, upravljanje športa, razvojne in strokovne naloge v športu in tako naprej. Pravkar je v pripravi in usklajevanju Nacionalni program športa za prihajajoče desetletno obdobje (2010-2020). Prav tako je tu zajeta športna vzgoja, rekreacija, vrhunski šport in šport invalidov. Nacionalni program vsebuje tiste programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih financ.

Zakon o društvih (ZDru-1) govori o pogojih ustanovitve društva, upravljanju, financiranju in prenehanju društva. V poštev tako pridejo tudi drugi zakoni, na primer v primeru odškodninske odgovornosti Obligacijski zakonik, krivdne odgovornosti Kazenski zakonik, za športnike s statusom poklicnega športnika Zakon o delovnih razmerjih in tako naprej.

Ob tem področje športa urejajo tudi številni drugi podzakonski akti (Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev, Pravilnik o vodenju razvida poklicnih športnikov, Pravilnik o vodenju športnih objektov, Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, itn .) ter pravila posameznih panožnih zvez.

In če na koncu omenimo še zakonodajo na področju športa znotraj Evropske unije. Temeljni dokument je Bela knjiga o športu in pa omembe vredna Evropska listina o športu, ki je služila kot osnova za nastanek temeljnega dokumenta na področju športa v EU, leta 2007. V "beli knjigi" je poudarjena vloga, ki jo ima šport v družbi, njegova gospodarska razsežnost in organizacija športa v Evropi ter spremljanje ukrepov, ki bodo sledili po tej pobudi. Konkretni predlogi za nadaljnje ukrepanje EU so zbrani v akcijskem načrtu „Pierre de Coubertin “, ki vsebuje ukrepe, ki naj bi jih Komisija izvedla ali podprla. Delovni dokument služb Komisije vsebuje podlago in ozadje za predloge, vključno s prilogami o športu in pravili EU o konkurenci, športu in svoboščinah notranjega trga ter posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi.
 


VELJAVNA ZAKONODAJA REPUBLIKE SLOVENIJE NA PODROČJU ŠPORTA 


ZAKONI

1.
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22-929/1998)

2.
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 

3.
Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61-2567/06)

4.
Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44-2065/2000)

5.
Zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (ZIPO)(Uradni list SRS, št. 18-182/1974, RS 14-708/1990)

6.
Zakon o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 56-2000/1994)

7.
Zakon o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list – 5. 7. 2002)

8.
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12-568/1996, RS 44-2063/2000)

9.
Zakon o orožju (Uradni list RS, št. 61-2747/2000)

10.
Zakon o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 29-1826/1996)

11.
Zakon o varnostni na smučiščih (Uradni list RS, št. 110/2002, 98/2005)PODZAKONSKI AKTI IN PRAVILNIKI ZA PODROČJE ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI

1.
Pravilnik o vodenju razvidov po Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 108/2008 – 17.11.2008)

2.
Odredba o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/1999)

3.
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS 121/2003, 119/2004)

4. Odredba o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 103/2001)

5.
Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev in poklicnih športnikov (Uradni list RS, št. 108/2008 – 17.11.2008)

6.
Pravilnik o vodenju razvida športnih objektov (Uradni list RS, št. 50/1999)

7.
Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive (Uradni list RS, št. 35-1641/2000)

8.
Pravilnik o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo in inšpektorjev za šport (Uradni list RS, št. 49-2339/2000)

9.
Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 35-1642/2000)

10.
Pravilnik o štipendiranju za delovanje na področju športa (Uradni list RS, št. 51-2414/2000)

11.
Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa (Uradni list RS, št. 80/2001)

12.
Pravilnik o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 46-1997/1998)

13.
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti (Uradni list RS, št. 89/1998)

14.
Pravilnik o služenju vojaškega roka vojaških obveznikov – kategoriziranih športnikov (Uradni list RS, št. 43/2000)

15.
Sklep o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 64-2363/1993, RS 22-929/1998)

16.
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa (Uradni list RS, št. 36-1694/2000, RS 103-4343/2000)

17.
Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah (Uradni list RS, št. 70/2003)

18.
Pravila fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67-3254/1998, RS 14-622/2000)

19.
Odlok o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9-361/1998)

20.
Odlok o imenovanju članov sveta fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9-362/1998)

21.
Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98)
EVROPSKO PRAVO


DOKUMENTI EVROPSKEGA PRAVA ZA PODROČJE ŠPORTA

 1.
Bela knjiga o športu (Bruselj, 11.07.2007)

2.
Konvencija proti dopingu v športu (Svet Evrope – 16. 11. 1989 v Strasbourgu)

3.
Evropska listina o športu (7. Konferenca evropskih ministrov odgovornih za šport v sklopu Sveta Evrope 15. maj 1992)

4.
Evropska listina o športu za vse: Invalidi (4. decembra 1986 – Odbor ministrov Sveta Evrope)

5.
Mednarodna listina o telesni vzgoji in športu (Generalna konferenca UNESCA – 20. zasedanje, 21. novembra 1978)

6.
Resolucija o evropskem športnem sodelovanju (17. in 18. maja 1995 v Lizboni – 8. konferenca)

7.
Konvencije proti dopingu v športu (Svet Evrope – 14. 5. 1993)

8.
Resolucija o strpnosti in športu (17. in 18. maja 1995 v Lizboni – 8. konferenca)